JJC0E278MSEHBN

品牌/厂商:Nichicon

分类 :超级电容

搜参数-规格参数右侧上方展位

JJC0E278MSEHBN型号参数

品牌 Nichicon 电压 2.5V
偏差 ±20% 容值 2700F
引线间距 31.80mm ESR 4mΩ
高度 163.00mm

JJC0E278MSEHBN更多相似型号

型号 品牌 规格参数
JJC0E477MSEC Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_470F_12.70mm_12mΩ_123.00mm
JJC0E108MSEFBB Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_1000F_22.00mm_10mΩ_123.00mm
JJL0E557MSEC Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_550F_12.70mm_5mΩ_108.00mm
JJC0E188MSEGBN Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_1800F_28.60mm_5mΩ_163.00mm
JJL0E407MSEC Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_400F_12.70mm_7mΩ_88.00mm
JJC0E128MSEFBB Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_1200F_22.00mm_7mΩ_163.00mm
JJD0E807MSEC Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_800F_12.70mm_13mΩ_108.00mm
JJD0E807MSECBN Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_800F_12.70mm_13mΩ_108.00mm
JJD0E957MSECBN Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_950F_12.70mm_10mΩ_138.00mm
JJL0E557MSECBN Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_550F_12.70mm_5mΩ_108.00mm
JJC0E158MSEGBB Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_1500F_28.60mm_8mΩ_123.00mm
JJC0E278MSEHBB Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_2700F_31.80mm_4mΩ_163.00mm
JJD0E607MSEC Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_600F_12.70mm_16mΩ_88.00mm
JJC0E156MELZ Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_15F_10.00mm_120mΩ_22.00mm
JJC0E477MSECBN Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_470F_12.70mm_12mΩ_123.00mm
JJD0E607MSECBN Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_600F_12.70mm_16mΩ_88.00mm
JJC0E108MSEFBN Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_1000F_22.00mm_10mΩ_123.00mm
JJL0E657MSEC Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_650F_12.70mm_4mΩ_138.00mm
JJC0E158MSEGBN Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_1500F_28.60mm_8mΩ_123.00mm
JJC0E228MSEHBB Nichicon Nichicon_2.5V_±20%_2200F_31.80mm_5mΩ_123.00mm
巨胸黑白色丝袜美女双穴进出视频